Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) HOUSESIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  housesit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) housesit

Infinitive

housesit

Thì quá khứ

housesat

housesate *

Quá khứ phân từ

housesat

housesitten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

sit

[sɪt]

sat
sate

[sæt]
[seɪt]

sat
sitten

[sæt]
[sɪtn]
động từ bất quy tắc