Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) INTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  intake


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) intake

Infinitive

intake

Thì quá khứ

intook

intaked *

Quá khứ phân từ

intaken* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]
động từ bất quy tắc