Learniv
▷ Hoàn hảo tương lai leap | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  leap  >  Hoàn hảo tương lai


Hoàn hảo tương lai leap
Dịch: nhảy, nhảy phóc
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc leap


Hoàn hảo tương lai

I will have leapt; leapedHoàn hảo tương lai (Future perfect)

I
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
he/she/it
will have leapt; leaped 
we
will have leapt; leaped 
you
will have leapt; leaped 
they
will have leapt; leaped 


Infinitive

leap

động từ bất quy tắc