Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) LIPREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  lipread


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) lipread

Infinitive

lipread

Thì quá khứ

lipread

Quá khứ phân từ

lipread

lipreaden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
động từ bất quy tắc