Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISBEAR ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misbear


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misbear **

Infinitive

misbear **

Thì quá khứ

misbore

misbare *

Quá khứ phân từ

misborne

misborn* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

bear

[beə]

bore
bare

[bɔː]
[beə]

borne
born

[bɔːn]
[bɔː ]
động từ bất quy tắc