Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISCHOOSE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  mischoose


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) mischoose

Infinitive

mischoose

Thì quá khứ

mischose

Quá khứ phân từ

mischosenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

choose

[tʃuːz]

chose

[tʃəʊz]

chosen

[ˈtʃəʊzən]
động từ bất quy tắc