Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misfit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

misfit

infinitive

misfit

thì quá khứ

misfitted

misfit

quá khứ phân từ

misfitted

misfit

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

fit

[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]
động từ bất quy tắc