Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISFIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misfit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misfit

Infinitive

misfit

Thì quá khứ

misfitted

misfit

Quá khứ phân từ

misfitted

misfitCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fit

[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]

fitted
fit

[ˈfɪtɪd]
[fɪt]
động từ bất quy tắc