Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISGET | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misget


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misget

Infinitive

misget

Thì quá khứ

misgot

misgat *

Quá khứ phân từ

misgot

misgotten* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

get

[ɡet]

got
gat

[ɡɒt]
[gʌt]

got
gotten

[ɡɒt]
[ɡɒtn]
động từ bất quy tắc