Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISHIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  mishit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) mishit

Infinitive

mishit

Thì quá khứ

mishit

Quá khứ phân từ

mishitCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]

hit

[hɪt]
động từ bất quy tắc