Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISKNOW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misknow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misknow

Infinitive

misknow

Thì quá khứ

misknew

Quá khứ phân từ

misknown

misknowen ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

know

[nəʊ]

knew

[njuː]

known
knowen

[nəʊn]
[nəʊwn]
động từ bất quy tắc