Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  mislearn


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) mislearn

Infinitive

mislearn

Thì quá khứ

mislearned

mislearnt

Quá khứ phân từ

mislearned

mislearntCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]động từ bất quy tắc