Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISSAY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  missay


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) missay

Infinitive

missay

Thì quá khứ

missaid

Quá khứ phân từ

missaidCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

say

[seɪ]

said

[sed]

said

[sed]
động từ bất quy tắc