Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISSEE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  missee


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) missee

Infinitive

missee

Thì quá khứ

missaw

Quá khứ phân từ

misseenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

see

[siː]

saw

[sɔː]

seen

[siːn]động từ bất quy tắc