Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISSHOOT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misshoot


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misshoot

Infinitive

misshoot

Thì quá khứ

misshot

Quá khứ phân từ

misshot

misshotten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

shoot

[ʃuːt]

shot

[ʃɒt]

shot
shotten

[ʃɒt]
[ʃɒtn]
động từ bất quy tắc