Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISTHROW | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  misthrow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) misthrow

Infinitive

misthrow

Thì quá khứ

misthrew

misthrowed *

Quá khứ phân từ

misthrew

misthrowed ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

throw

[θrəʊ]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]

threw
throwed

[θruː]
[θrəʊd]
động từ bất quy tắc