LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  miswed


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) miswed

Infinitive

miswed

Thì quá khứ

miswed

miswedded

Quá khứ phân từ

miswed

misweddedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

wed

[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]

wedded
wed

[ˈwedɪd]
[wed]
động từ bất quy tắc