Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) MISWRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  miswrite


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) miswrite

C2

Infinitive

miswrite

Thì quá khứ

miswrote

miswrit

Quá khứ phân từ

miswritten

miswritCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

write

[raɪt]

wrote
writ

[rəʊt]
[rɪt]

written
writ

[rɪtn]
[rɪt]
động từ bất quy tắc