Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTDWELL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outdwell


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outdwell

Infinitive

outdwell

Thì quá khứ

outdwelt

outdwelled

Quá khứ phân từ

outdwelt

outdwelledCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

dwell

[dwel]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]

dwelled
dwelt

[dweld]
[dwelt]động từ bất quy tắc