Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTFALL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outfall


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outfall

Infinitive

outfall

Thì quá khứ

outfell

Quá khứ phân từ

outfallenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
động từ bất quy tắc