Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTFLY | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outfly


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outfly

Infinitive

outfly

Thì quá khứ

outflew

Quá khứ phân từ

outflownCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

fly

[flaɪ]

flew

[fluː]

flown

[fləʊn]
động từ bất quy tắc