LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outspread


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outspread

Infinitive

outspread

Thì quá khứ

outspread

Quá khứ phân từ

outspread

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

spread

[spred]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]

spread
spreaded

[spred]
[spredɪd]
động từ bất quy tắc