Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTSWIM | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outswim


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outswim

Infinitive

outswim

Thì quá khứ

outswam

outswum *

Quá khứ phân từ

outswum* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

swim

[swɪm]

swam
swum

[swæm]
[swʌm]

swum

[swʌm]
động từ bất quy tắc