Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTTELL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outtell


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outtell **

Infinitive

outtell **

Thì quá khứ

outtold

outtelled *

Quá khứ phân từ

outtold

outtelled ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
** động từ này (dưới mọi hình thức) là lỗi thời hoặc chỉ được sử dụng trong một số tiếng địa phương và các trường hợp đặc biệt
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

tell

[tel]

told
talled

[told]
[təʊld]

told
talled

[told]
[təʊld]
động từ bất quy tắc