Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OUTTHINK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  outthink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) outthink

Infinitive

outthink

Thì quá khứ

outthought

outthinked *

Quá khứ phân từ

outthought

outthinked ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
động từ bất quy tắc