LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overblow


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overblow

Infinitive

overblow

Thì quá khứ

overblew

Quá khứ phân từ

overblown

   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

blow

[bləʊ]

blew

[bluː]

blown

[bləʊn]
động từ bất quy tắc