Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERCLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overclothe


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overclothe

Infinitive

overclothe

Thì quá khứ

overclad

overclothed

Quá khứ phân từ

overclad

overclothedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

clothe

[kləʊð]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]

clothed
clad

[kləʊðd]
[klæd]động từ bất quy tắc