Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERKEEP | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overkeep


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overkeep

Infinitive

overkeep

Thì quá khứ

overkept

Quá khứ phân từ

overkeptCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

keep

[kiːp]

kept

[kept]

kept

[kept]
động từ bất quy tắc