Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERLADE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overlade


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overlade

Infinitive

overlade

Thì quá khứ

overladed

Quá khứ phân từ

overladen

overladedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

laded

laden
laded
động từ bất quy tắc