Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERLEARN | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overlearn


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overlearn

Infinitive

overlearn

Thì quá khứ

overlearned

overlearnt

Quá khứ phân từ

overlearned

overlearntCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

learn

[lɜːn]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]

learned
learnt

[lɜːnd]
[lɜːnt]động từ bất quy tắc