Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERSET | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overset


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overset

Infinitive

overset

Thì quá khứ

overset

Quá khứ phân từ

overset

oversetten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]
động từ bất quy tắc