Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERSPILL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overspill


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overspill

Infinitive

overspill

Thì quá khứ

overspilled

overspilt *

Quá khứ phân từ

overspilled

overspilt ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

spill

[spɪl]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]

spilled
spilt

[spɪld]
[spɪlt]
động từ bất quy tắc