Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERSTRING | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overstring


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overstring

Infinitive

overstring

Thì quá khứ

overstrung

overstringed *

Quá khứ phân từ

overstrung

overstringed ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

string

[strɪŋ]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]

strung
stringed

[strʌŋ]
[strɪŋd]động từ bất quy tắc