Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) OVERSWING | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  overswing


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) overswing

Infinitive

overswing

Thì quá khứ

overswang

overswung

Quá khứ phân từ

overswung

overswungen ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

swing

[swɪŋ]

swung
swang

[swʌŋ]
[swʌŋ]

swung
swungen

[swʌŋ]
[swʌŋən]
động từ bất quy tắc