Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) PROOFREAD | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  proofread


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) proofread

Infinitive

proofread

Thì quá khứ

proofread

Quá khứ phân từ

proofread

proofreaden ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

read

[riːd]

read

[red]

read
readen

[red]
[riːdn]
động từ bất quy tắc