Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) QUICK-FREEZE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  quick-freeze


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) quick-freeze

Infinitive

quick-freeze

Thì quá khứ

quick-froze

Quá khứ phân từ

quick-frozenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

freeze

[friːz]

froze

[frəʊz]

frozen

[ˈfrəʊzən]động từ bất quy tắc