Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) REBREAK | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  rebreak


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) rebreak

Infinitive

rebreak

Thì quá khứ

rebroke

Quá khứ phân từ

rebrokenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

break

[breɪk]

broke
brake

[brəʊk]
[breɪk]

broken
broke

[ˈbrəʊkən]
[brəʊk]
động từ bất quy tắc