Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) RECUT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  recut


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) recut

Infinitive

recut

Thì quá khứ

recut

Quá khứ phân từ

recutCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]
động từ bất quy tắc