Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) REDEAL | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  redeal


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) redeal

Infinitive

redeal

Thì quá khứ

redeal

Quá khứ phân từ

redealCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

deal

[diːl]

dealt

[delt]

dealt

[delt]động từ bất quy tắc