Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) REFREEZE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  refreeze


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) refreeze

Infinitive

refreeze

Thì quá khứ

refroze

Quá khứ phân từ

refrozenCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

freeze

[friːz]

froze

[frəʊz]

frozen

[ˈfrəʊzən]động từ bất quy tắc