Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) RESHOE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  reshoe


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) reshoe

Infinitive

reshoe

Thì quá khứ

reshod

reshoed

Quá khứ phân từ

reshodden

reshod

reshoedCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

shoe

[ʃuː]

shoed
shod

[ʃuːd]
[ʃɒd]

shodden
shoed
shod

[ʃuːdn]
[ʃuːd]
[ʃɒd]động từ bất quy tắc