Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) RESHUT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  reshut


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) reshut

Infinitive

reshut

Thì quá khứ

reshut

Quá khứ phân từ

reshutCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]

shut

[ʃʌt]động từ bất quy tắc