Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) RESIT | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  resit


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) resit

Infinitive

resit

Thì quá khứ

resat

resate *

Quá khứ phân từ

resat

resitten ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Có nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

sit

[sɪt]

sat
sate

[sæt]
[seɪt]

sat
sitten

[sæt]
[sɪtn]
động từ bất quy tắc