Trang web này sử dụng để cung cấp dịch vụ, quảng cáo cá nhân hóa và cookie giao thông phân tích. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý. thêm thông tin

LEARNIV.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  rethink


Quá khứ của (quá khứ phân từ của):

C1

rethink

infinitive

rethink

thì quá khứ

rethought

rethinked *

quá khứ phân từ

rethought

rethinked ** Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương


   
   


Có nguồn gốc từ động từ:

infinitive

thì quá khứ

quá khứ phân từ

think

[θɪŋk]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]

thought
thinked

[θɔːt]
[θɪŋkəd]
động từ bất quy tắc