Learniv
▷ Quá khứ của (quá khứ phân từ của) SHITE | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  shite


Quá khứ của (quá khứ phân từ của) shite

Infinitive

shite

Thì quá khứ

shited

shit

Quá khứ phân từ

shited

shitCó nguồn gốc từ động từ:

Infinitive

Thì quá khứ

Quá khứ phân từ

shit
shitted
shat

shit
shitted
shat
shitten
động từ bất quy tắc