Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành tiếp diễn show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I had been showingQuá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

I
had been showing 
you
had been showing 
he/she/it
had been showing 
we
had been showing 
you
had been showing 
they
had been showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc