Learniv
▷ Quá khứ hoàn thành show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Quá khứ hoàn thành


Quá khứ hoàn thành show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Quá khứ hoàn thành

I had shown; showedQuá khứ hoàn thành (Past perfect)

I
had shown; showed 
you
had shown; showed 
he/she/it
had shown; showed 
we
had shown; showed 
you
had shown; showed 
they
had shown; showed 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc