Learniv
▷ Quá khứ phân từ của show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Quá khứ phân từ


Quá khứ phân từ của show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ

Quá khứ phân từ

shown

showed

shewed *


[ʃəʊn]
[ʃəʊd ]
[ʃjuːd]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show

Phân từ
(Participle)
động từ bất quy tắc [show]

Trong ngôn ngữ học, mộtparticiple (ptcp) là một hình thức nonfinite động từ đó bao gồm Perfective hoặc các khía cạnh ngữ pháp vừa liên tục trong nhiều thì. Phân từ cũng có chức năng như một tính từ hoặc một trạng từ. Ví dụ, trong "khoai tây luộc",luộc là quá khứ của động từ đun sôi, adjectivally sửa đổi khoai tây danh từ; trong "chạy chúng rách rưới,"rách rưới là quá khứ của rag động từ, thuộc về trạng từ vòng loại ran động từ.

  ...   ... Thêm thông tin

Từ hiện tại
(Present participle)

showing 


Infinitive

show
động từ bất quy tắc