Learniv
▷ Quá khứ tiếp diễn show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Quá khứ tiếp diễn


Quá khứ tiếp diễn show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Quá khứ tiếp diễn

I was showingQuá khứ tiếp diễn (Past Continuous)

I
was showing 
you
were showing 
he/she/it
was showing 
we
were showing 
you
were showing 
they
were showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc