Learniv
▷ Thì hiện tại tiếp diễn show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Thì hiện tại tiếp diễn


Thì hiện tại tiếp diễn show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Thì hiện tại tiếp diễn

I am showingThì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I
am showing 
you
are showing 
he/she/it
is showing 
we
are showing 
you
are showing 
they
are showing 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc