Learniv
▷ Thì quá khứ show | Learniv.com
Learniv.com  >  vn  >  động từ bất quy tắc tiếng anh  >  show  >  Thì quá khứ


Thì quá khứ show
Dịch: bày biện, biểu hiện, bày ra, chỉ, cho thấy, bày tỏ
Bạn đang ở trang cho động từ bất quy tắc show


Thì quá khứ

showed

shew *


[ʃəʊd]
[ʃjuː]


* Hình thức này là lỗi thời hoặc sử dụng trong trường hợp đặc biệt hoặc một số tiếng địa phương

Thì quá khứ

I
showed 
you
showed 
he/she/it
showed 
we
showed 
you
showed 
they
showed 


Infinitive

show

động từ bất quy tắc